Úspěšná registrace (vedlejších) energetických produktů dle nařízení REACH

 

Z provedeného dlouhodobého testování (podle mezinárodně platných standardů Good Laboratory Practice – GLP a prováděných mimo jiné i na živých organismech a obratlovcích) a následného vyhodnocení nevyplývá pro tyto registrované látky žádná povinnost klasifikace, označování či omezení pro všechna použití identifikovaná v předložené dokumentaci. V rámci provedeného testování a hodnocení podle metodik definovaných v nařízení REACH nebyl prokázán žádný negativní vliv výše uvedených látek ani lidské zdraví ani na životní prostředí.

                               

Průběh registrace jednotlivých látek dle nařízení REACH

Pro popílky a škváru z klasického spalování uhlí předložila společnou žádost o registraci do Evropské Agentury pro chemické látky (ECHA) se sídlem v Helsinkách německá společnost EVONIK Steag GmbH (tzv. Lead Registrant). Proces registrace proběhl za vzájemné spolupráce evropského konsorcia Ash-Reach Consortium (sdružení především západoevropských producentů), polského konsorcia UPS a asociace ASVEP. Mezi producenty sdruženými v těchto konsorciích bylo dohodnuto sloučení dvou registrovaných látek - popílku (Ashes (residues)) a škváry (strusky) (Slags, coal) do jedné registrační dokumentace.

Hlavní registrační dokumentace (tzv. dossier) byla předložena Lead registrantem koncem září 2010, kde úspěšně prošla všemi kontrolními procesy (kontrola formálních náležitostí, úplnosti dokumentace – tzv. Technical Completeness Check – TCC, atd.), ze strany ECHA. V polovině října tohoto roku se připojili jednotliví členové ASVEP se svými individuálními registracemi. Tato látka byla registrována pod názvem Ashes (residues), coal a bylo jí přiděleno nové číslo EINECS.

Vlastníkem provedených testů pro látky Ashes residues (klasický popílek) a Slags, coal (škvára-struska) je společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. a podle ustanovení nařízení REACH je připravena při společném sdílení nákladů poskytnout tyto výsledky dalším producentům, kteří již nemohou další testování těchto látek provádět s ohledem zabránění dvojího testování.

Popílky z fluidního spalování (FBC Ash) byly testovány a registrovány samostatně a ne jako součást registrace popílků a škváry z klasického spalování. Důvodem byla skutečnost, že jsou produkovány rozdílnou technologií výrobního procesu a že parametry pro identifikaci této látky se odlišovaly od látek z klasického spalování. Pro fluidní popílky byla připravena společná registrační dokumentace, která byla úspěšně zaregistrována polskou společností UTEX CENTRUM Sp. z o.o., jenž byla producenty odsouhlasena jako Lead registrant. Společná část registrační dokumentace byla předložena na ECHA v první polovině září 2010. Po úspěšné kontrole ze strany ECHA, provedli následně své vlastní registrace také jednotliví producenti této látky sdružení v ASVEP.

Registrace produktu polosuché metody odsíření (SDA Product) proběhla rovněž za spolupráce s polským konsorciem UPS. Lead registrantem pro tuto látku byla zvolena polská firma UTEX Sp. Z o.o. Společná hlavní registrace byla předložena na ECHA taktéž v první polovině září. Po úspěšné kontrole ze strany ECHA, byla také tato látka zaregistrována jednotlivými producenty sdruženými v ASVEP.

Další registrovanou látkou je energosádrovec (síran vápenatý), vznikající při mokré metodě odsíření spalin. Dle dohody všech producentů této látky probíhá registrace pod názvem Calcium sulfate,  za spolupráce s belgickým konsorciem Eurogypsum. Hlavní žadatel o registraci, Saint Gobain Placo Iberica, předložil společnou registrační dokumentaci na ECHA počátkem května. I zde již příslušní producenti úspěšně dokončili své registrace.

Dále byla připravena registrační dokumentace i pro popílky ze spalování čisté biomasy (Ashes (residues), plant). Lead registrantem pro tuto látku je společnost ČEZ, a.s. Žádost o společnou registraci byla na ECHA zaslána počátkem listopadu. Ostatní producenti byli informováni o předložení dokumentace a vyzváni v případě zájmu k účasti na společné registraci.

 

Produkce a využití energetických produktů na území EU

Mezi energetické produkty patří škvára (struska) a popílky z různých typů kotlů a také produkty odsíření.

Většina energetických produktů je využívána převážně ve stavebním průmyslu, na silniční stavby, jako stavební materiál při zahlazování důlní hlubinné činnosti (53%), nebo na rekultivaci povrchových lomů a dolů (36%). Popílek nachází nejčastější využití jako přísada do cementu a betonu a při stavbě pozemních komunikací.

V roce 2007 bylo v původních zemích EU 15 vyprodukováno asi 61 000 000 tun energetických produktů. Z této celkové produkce se množství popelovin (popílky, škvára) pohybuje okolo 50 mil. tun, přičemž 11 mil. tun činí produkty získané z odsiřování spalin.

V bilanci všech zemí EU 27 je celková produkce odhadována na 100 milionů tun. Přesná čísla z nových členských států však stále nejsou k dispozici. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ