Revize TPK 18

 

Proběhla revize (TKP 18):

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, Kapitola 18 BETONOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY (TKP 18)

Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2, ze dne 12. ledna 2016, s účinností od 15. 1. 2016 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005.

Změny z pohledu možností využití popílků podle tohoto TKP:

-          Nově je možné používat i popílky ze spalování hnědého uhlí, popílky musí splňovat kritéria, která jsou stanovena metodickými zkouškami popsanými v příloze TKP: P 3.2 DOPLŇKOVÉ ZKOUŠKY POPÍLKU TYPU N

-          Kvalitativní požadavky jsou pro použití popílků mírně odlišné, vykazují se zejména vyššími nároky na úměrnou nasákavost, tak aby nedocházelo k přílišnému navyšování vodního součinitele. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ