O asociaci

O založení sdružení rozhodla ustavující členská schůze, která se konala dne 4.11.2008. Zakladateli sdružení ASVEP jsou:

 

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.

Společnost ENERGETIKA Třinec, a.s.

Společnost Stavební geologie – Geotechnika, akciová společnost

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoké učení technické v Brně

 

Cílem zájmové činnosti asociace jsou zejména následující oblasti:

Příprava dokumentace pro energetické produkty podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, nazývané také REACH (dále jen „REACH“),

zabezpečování a ochrana společných zájmů členů v oblasti produkce a využití energetických produktů;

vytváření nebo podpora nutných právních, normativních, regulačních opatření pro uznání, akceptaci a podporu využití všech vedlejších produktů z tepelných elektráren jako hodnotných obnovitelných zdrojů;

zajišťování informovanosti členů zejména v oblasti související legislativy (národní i evropské);

zajišťování odborných, konzultačních a poradenských služeb,

zajišťování odborného vzdělávání a předávání aktuálních informací z legislativy pro členy;

garance a organizace odborných školení a seminářů;

podpora společného vědeckého výzkumu a vytvoření technického a legislativního zázemí pro efektivní využívání energetických produktů pro jiná průmyslová odvětví;

spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí související s využitím energetických produktů koordinace při spolupráci se zahraničními subjekty;

aktivní účast na národních či mezinárodních aktivitách jako představitel společných zájmů svých členů, včetně spolupráce v rámci evropských organizací a zajištění výměny informací a dokumentace mezi různými národními a mezinárodními orgány;

vyvíjet takovou činnost a prověřit takové technické, právní a jiné otázky které, přímo nebo nepřímo, dopomohou k dosažení výše uvedených cílů;

zajišťování činnosti orgánů asociace. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ