Informace o postupu při vypracování dokumentace podle nařízení REACH

 

Dne 15.4.2009 byla ve Varšavě podepsána Dohoda o Konsorciu pro přípravu dokumentace podle nařízení REACH s polskými partnery. Tuto Dohodu podepsalo celkem více než 85 společností z Polska, České republiky a Slovenské republiky. Společnosti z České a Slovenské republiky jsou v konsorciu zastoupeny prostřednictvím asociace ASVEP, za kterou jsem na základě zplnomocnění prezidia tuto Dohodu podepsal.

Základní principy Dohody:

- dělení nákladů na přípravu kompletní dokumentace podle nařízení REACH je stanoveno v poměru ročního množství produkované látky příslušného producenta k celkovému ročnímu množství látky produkované všemi producenty zúčastněnými v konsorciu;

- každý producent bude platit poměrnou část nákladů pouze pro přípravu dokumentace té látky, kterou sám produkuje (a samozřejmě kterou již dříve předregistroval);

- každý producent bude platit roční příspěvek na administrativní náklady ve výši 2000 PLN – administrativu bude zajišťovat kancelář polské unie UPS;

- výkonným orgánem konsorcia je 13 členná Rada konsorcia – předsedou je ing. Andrzej Krakowiak, místopředsedou je ing. Pavel Sokol

Celkové množství roční produkce všech druhů VEP všech producentů zúčastněných v Konsorciu je více než 20 mil. tun.

Dne 15.5.2009 proběhlo ve Varšavě na zasedání Rady konsorcia výběrové řízení na dodavatele služby – kompletní vypracování dokumentace podle nařízení REACH. Ze čtyř prezentovaných nabídek byla jako nejlepší vybrána nabídka české laboratoře VUOS a.s., Rybitví (Výzkumný ústav organických syntéz). Tato laboratoř bude zajišťovat kompletní službu – vypracování dokumentace podle nařízení REACH (dossier) včetně vypracování scénářů expozice a zprávy o chemické bezpečnosti.

Tento týden byl proveden audit v laboratoři VUOS, a.s. Po vyhodnocení výsledků auditu bude mezi Konsorciem a VUOS, a.s. uzavřena smlouva o provedení výše uvedených prací.

V současné době jsou řešeny technické otázky (např. výběr vzorků, které budou testovány, způsoby komunikace s laboratoří, přesná definice prováděných testů, atd.).

Členy Konsorcia zastoupenými asociací ASVEP, kterých se REACH týká, jsou:

 

ČEZ, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

ArcelorMittal Ostrava, a.s.

ENERGETIKA Třinec, a.s.

Mondi Štětí, a.s.

Biocel Paskov a.s.

Slovenské elektrárne, a.s.

US Steel, s.r.o. Košice

International Power Opatovice, a.s.

Při posledním setkání zástupců konsorcia na semináři ve Varšavě byl zaznamenán vážný zájem asociace ECOBA (zastupující představitele asociace VGB PowerTech v čele se společností EVONIK STEAG GmbH) o participaci na vypracování registrační dokumentace (buď formou přímého vstupu do našeho Konsorcia, nebo formou zakoupení práv na využití vypracované dokumentace).

V současné době producenti sdružení kolem asociace ECOBA předpokládají vypracování pouze jediné registrační dokumentace (což bude dokumentace našeho Konsorcia vypracovaná na VUOS), ke které se přihlásí všichni producenti. Tato participace bude znamenat další velmi výrazné snížení nákladů každého producenta na registrační dokumentaci.

Nabídka spolupráce při vypracování dokumentace podle nařízení REACH 

Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti přípravy dokumentace pro registraci podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, (nařízení REACH) se množí nabídky tzv. zprostředkovatelských společností (reprezentantů), dovoluji si jménem Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) předložit naši nabídku ke spolupráci v oblasti přípravy kompletní dokumentace k registraci.

V současné době vznikají pouze 3 dossiery pro energetické produkty. Při porovnání odhadovaných nákladů vychází jako výrazně nejlevnější nabídka konsorcia UPS.

Výhody naší nabídky ke spolupráci jsou následující:

nejnižší celkové náklady na registraci, které budou ještě dále výrazně sníženy, protože ASVEP má dohodnuty kapacity v jediné z  laboratoří v ČR, které splňuje podmínky nařízení REACH a je schopná zajistit kompletní služby pro přípravu podkladů pro registraci (dossier, scénáře expozice, zprávu o chemické bezpečnosti) za významně nižší cenu, než se kterou zatím počítá nejen konsorcium UPS, ale i ostatní konsorcia

ASVEP bude členem řídícího výboru, který rozhoduje o všech nákladech a přímo je kontroluje, zadává zakázky externím subjektům, atd.

existují pouze tři konsorcia pro přípravu dokumentace pro Popel (UPS, ECOBA-VGB-EVONIK, Industrial Power), všichni ostatní si budou muset dokumentaci od nich zakoupit bez práva poskytovat tuto dokumentaci dalším producentů a takto participovat na jejím prodeji

pokud bude některý z producentů přistupovat později, ztratí vliv na rozhodování a kontrolu nákladů a zaplatí podstatně vyšší náklady (nebude participovat na prodeji dossieru)

konsorcium UPS zajistí registraci všech druhů energetických produktů, další konsorcia např. ECOBA-VGB-EVONIK pouze registraci vybraných druhů energetických produktů (omezení jakostními parametry, druhem spalování, atd.)

Dne 15.4.2009 podepsala Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) Dohodu o konsorciu pro spolupráci při přípravě dokumentace podle nařízení REACH s polskou Unií Ubočnych Produktow Spalania (UPS)

Stručná nabídka ke vzniku konsorcia s UPS

zatím 90 účastníků konsorcia UPS, většinou producenti z Polska

možnost pozdějšího podpisu dohody o vstupu do konsorcia

všichni producenti budou mít zaručeno právo na využití dokumentace

příprava registrace se týká všech popelů ze spalování uhlí, tedy také fluidních popílků a popelů s vysokým obsahem CaO

konsorcium bude řešit problematiku dokumentace také pro SDA produkt bez přídavku popílku (produkt polosuché metody odsíření) ¨

Náklady se dělí podle vyprodukovaného množství příslušné látky

Řídící výbor 13 členů

Zástupce ASVEP bude členem řídícího výboru s nejvyšším počtem hlasovacích práv

Přímý vliv na rozhodování o nákladech

Přímý podíl z výnosů prodeje vypracované dokumentace

Rozhodování o prováděných analýzách, přímá kontrola nákladů

Možnost zadání analýz v České Republice – výrazné snížení celkových nákladů
(řádově o desítky procent za registraci 1 látky)

Při tvorbě dokumentace budou probíhat konzultace a vzájemná výměna laboratorních analýz s konsorciem EVONIK-VGB-ECOBA, kde je společnost EVONIK tzv. Lead registrantem pro látku Popel (zbytky) po spalování uhlí

Tyto konzultace zajistí minimalizaci rizik při následném schvalování kompletní předložené dokumentace u ECHA v Helsinkách (připravovaná dokumentace nebude v rozporu s předloženou dokumentací konsorcia EVONIK)

Setkání ve Varšavě pro všechny členy ASVEP s vedením UPS – výměna informací, detailní vysvětlení spolupráce, definování strategie při přípravě dokumentace, atd.

Rizika jiných nabídek

Zprostředkovatelé budou zastupovat členy pouze při jednání SIEF a s jinými konsorcii, tj. producenti nebudou mít žádný přímý vliv na kontrolu nákladů a řízení konsorcia

Například při registraci Popelu ze spalování uhlí při využití spolupráce s konsorciem ECOBA-VGB-EVONIK jsou předběžně odhadované hrubé náklady (zatím bez nákladů na konzultační firmu) ve výši cca 2,5 mil. EUR za registraci 1 látky

Největší riziko – v nabídkách zprostředkovatelů není právně vyjasněno, zda mohou převést svá práva na dossier jako člena konsorcia na další producenty

žádný vliv na rozhodování konsorcia - pouze placení podílu nákladů

V případě přípravy vlastní dokumentace existuje velké riziko nesouladu s dokumentacemi velkých konsorcií – neschválení dokumentace ze strany ECHA

Není definováno jak budou rozděleny výnosy z prodeje vypracované dokumentace – zůstanou pouze členům konsorcia??

Společnost ČEZ Energetické produkty, s.r.o. prostřednictvím asociace ASVEP zajišťuje pro celou Skupinu ČEZ splnění všech požadavků uložených výrobci podle nařízení REACH. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ