I. mezinárodní konference

asvep.cz - I. mezinárodní konference

Během posledních let se popílky a ostatní energetické produkty stávají významnou surovinou. Především pro výrobu cementu, betonu, stavebních hmot a dílců, ale také našly své využití při budování komunikací a zahlazování následků důlní činnosti. Ve vyspělých státech jsou však i nadále popílky mnohem více využívány hlavně v silničním stavitelství, což později vedlo k uspořádání I. mezinárodní konference „POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013“, která se konala ve dnech 16. - 17. května v Brně, v Kongresovém centru v areálu Brněnského výstaviště. S prvotní myšlenkou uspořádat mezinárodní konferenci na dané téma přišli prezident Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) a zároveň generální ředitel dceřiné společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Ing. Pavel Sokol a prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. děkan Fakulty stavební VÚT Brno. Společnost ČEZ Energetické produkty a Vysoká škola VÚT Brno zaštítili celou akci a konference byla propojena s XXIII. mezinárodním sympoziem „SANACE 2013“.
Slavnostní zahájení konference a sympozia, spojené s předáním významných oborových ocenění se odehrálo v předvečer akce – 15. května 2013, zároveň byla následující den 16. května slavnostně pokřtěna kniha „POPÍLEK V BETONU“ v českém vydání jejímž nakladatelem je dceřiná firma ČEZ Energetické produkty, s.r.o. patřící do skupiny ČEZ, a.s.
Program konference Popílky ve stavebnictví 2013 byl rozčleněn do třech tematických bloků, které si kladly za cíl pokrýt celou problematiku využití vedlejších energetických produktů a s tím spojené legislativní a normové požadavky. Pro první ročník zvolil vědecký výbor následující téma:

I. Současná situace vedlejších energetických produktů v ČR a EU
• Surovinová politika ČR
• Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
• Certifikace neharmonizovaných stavebních výrobků
• Registrace podle nařízení REACH
II. Evropské zkušenosti s využíváním VEP
• Revize harmonizované normy EN 450-1
• Využívání VEP v Evropě
• Popílky z biomasy
• Současný stav využívání popílku v ČR
III. Trendy a výzkum ve využívání VEP
• Umělé kamenivo
• Cementové kompozity
• VEP při výrobě cementu
• Popílkový pórobeton
• Injektáže vodních staveb s využitím popílku
• Geopolymery
• Energosádrovec
• Popílky s nadlimitním obsahem nedopalu

Z významných zahraničních hostů stojí za zmínku účast Dr.-Ing. Hanse-Joachima Feuerborna ze sdružení ECOBA, který vystoupil s prezentacemi „Revize harmonizované normy EN450-1 Popílek do betonu“ a „Využití energetických produktů – evropské zkušenosti“ a účast Nicolaie Becha z firmy Vattenfall) s prezentací na téma „Popílek ze spalování biomasy – vlastnosti a využití“.
Věříme, že konference byla úspěšná a pomůže vyššímu využití tohoto segmentu surovin, které máme k dispozici, aniž bychom následně zatěžovali přírodu těžbou.

  
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ