EURELECTRIC - BREF

EIPPCB odpověděl na dopis EURELECTRIC ohledně revize Zpracování odpadů BREF a popílek ze spalování uhlí. Tato otázka byla projednána na poslední valné hromadě, která se týkala dopadu použití stejné fráze ve všech dokumentech BREF, ve kterých probíhá revize pro Velká spalovací zařízení (LCP), Spalování odpadů (WI) a Zpracování odpadů (WT). V tomto dopise požádal EURELECTRIC EIPPC o zpracování všech témat týkajících se uhelného popílku pouze do LCP BREF a nikoli je dělit do dvou dokumentů BREF. Zástupci EURELECTRIC také požádali o oficiální vysvětlení aktivit a/nebo prvků příslušných procesů uvedených v LCP BREF a WT BREF.

Je důležité si uvědomit, že "popílek, který je generován z velkých spalovacích zdrojů (LCP), může zahrnovat prvotní hospodaření s ním (např. skladování / manipulace) na místě, kde je generován. Tento procesní krok nemusí být zahrnut v dokumentu WT BREF, jelikož se to vztahuje již k dokumentu BREF LCP, jak je uvedeno výše. Úprava popílku v kapitolách 5.1 nebo 5.3 v Evropské směrnici o průmyslových emisích 2010/75/EU (IED) Příloha I se vztahuje na WT BREF (a nikoli na BREF LCP), bez ohledu na hlavní činnost zařízení nebo na to, kde je úprava provedena. "

Díky tomu je zřejmé, že všechny "procesní kroky" jsou součástí dokumentu BREF WT a že běžný výrobní proces v elektrárně zůstává v dokumentu BREF LCP.

Dále jsme Vás informovali, že závěry BREF LCP budou Komisí zveřejněny a mají být realizovány v členských státech. Což je důležité zejména pro nové mezní hodnoty emisí. Zda budou zveřejněny také závěry z BREF WT není v současné době známo. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ