ASVEP členem Odborné sekce Kvalita ve stavebnictví a průmyslu

 

V červnu letošního roku se prezident ASVEP ing. Pavel Sokol stal členem Odborné sekce Kvalita ve stavebnictví a průmyslu při Radě kvality vlády ČR.

Předsedou této sekce je další člen prezídia prof.ing.Rostislav Drochytka, CSc

Hned na jednání 17.6.2015 se podařilo prosadit bod jednání o vyšším využití VEP ve stavebnictví.

Z toho vyplynul úkol:

K bodu 6 Problematika certifikace vedlejších energetických produktů – Ing. Sokol

  1. Sokol přednesl v rámci prezentace problematiku certifikace vedlejších energetických produktů (VEP) –

-      legislativní prostředí pro nakládání s VEP je nestabilní a významně mezioborové;

-      pro nakládání s VEP je uplatňována řada legislativních předpisů, které si v řadě případů odporuje. Vedle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavebního zákona se na jednotlivých lokalitách uplatňuje legislativa vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, výrobková legislativa, legislativa REACH, mnohdy pak i horní zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny;

-      na nakládání s VEP je uplatňován nejednotný pohled ze strany orgánů státní správy i jednotlivých krajských úřadů;

-      přestože jsou jednotlivé produkty certifikovány jako stavební výrobky dle platných právních předpisů, jsou jejich producentům často ukládány povinnosti vyplývající zejména z právních předpisů pro odpady např. splnění podmínek pro ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

OS RK požádala Ing. Sokola o předání doporučení dalšího postupu, které by mělo vyústit předáním podnětu pro další jednání. 

 

Na říjnovém zasedání sekce se odsouhlasil teno návrh:

Po zvážení a konzultacích bylo zjištěno, že používání druhotných surovin (tedy i VEP) blokuje ve vyšší míře neexistence definice druhotné suroviny.

Proto doporučuji:

- Zapojit se do diskuze o definici druhotné suroviny s cílem jejího rychlého schválení

- Vytipovat pro stavebnictví druhotné suroviny, které by se měly dostat do legislativního rámce jako prioritní pro využívání

 - Navrhnout normy a směrnice (nařízení, zákony), do kterých by se „povinné“ využívání druhotných surovin zakomponovalo

 

Z říjnového jednání vyplynul následný úkol:  - Zahájit konzultace na MPO k definici “druhotná surovina”

  K tomuto tématu byla na 2.11.2015 svolána na MPO schůzka.

 

Navrhnout tuto definici je uloženo MPO usnesením vlády ze dne 13. července 2015 č. 564 o Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami.

Jednání se zúčastní ing.Pavel Sokol a ing.Pavel Donát.

 

Rada kvality ČR

Vrcholným poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky kvality v České republice je Rada kvality České republiky. 

 

Řízením Rady kvality ČR je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Statutárními orgány Rady jsou její předseda a místopředseda; sekretariát Rady zajišťují pracovníci MPO - místopředseda Rady kvality ČR a tajemnice Rady. Pro více informací klikněte níže na odkazy.

Předsednictvo Rady kvality

Sekce RK 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ