Aktualizace politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 - 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizací Politiky druhotných surovin České republiky reaguje na významné změny na úrovni Evropské unie v oblasti legislativních, ekonomických a dobrovolných nástrojů souvisejících s přechodem evropského průmyslu na oběhové hospodářství.
Nerostné i druhotné suroviny tvoří základní vstupy pro ekonomiku každé země a ovlivňují tak velmi výrazně její konkurenceschopnost v podmínkách rychle se měnícího geopolitického prostředí na všech kontinentech. Evropské země a zejména Česká republika jsou teritoriem s dlouholetou průmyslovou tradicí, a proto jsou nerostné i druhotné suroviny nezbytné pro rozvoj inovačních technologií, které jsou základem pro rozvoj našeho hospodářství. Mnohé evropské země včetně České republiky jsou závislé na dovozu většiny surovin ze třetích zemí. Relativně limitovaná množství těchto zdrojů mohou vést k politickým a geopolitickým napětím, což může mít dopad na cenu těchto surovin. Těžba primárních surovin má negativní vlivy nejen na životní prostředí v místě těžby, ale spotřebou energií a produkcí skleníkových plynů přispívá též ke globálním problémům, např. úbytku ozónu v ochranné vrstvě zemské atmosféry. Nutností se tak stává udržitelné využívání surovin a zdrojů, které mají jednotlivé země aktuálně k dispozici.
Řešení lze spatřovat v novém ekonomickém směru Evropské unie - oběhovém hospodářství (Circular Economy), jehož podstatou je uzavírání materiálových toků, a tím zachování hodnoty materiálu po co nejdelší dobu v ekonomice. Dalším předpokladem je využívat energie přednostně z obnovitelných zdrojů, při výrobě a spotřebě upřednostňovat takové výrobky, které po ukončení životnosti lze jednoduše demontovat a jednotlivé komodity zpracovat na vstupní suroviny a vrátit zpět do oběhu. Průmysl druhotných surovin patří v České republice k tradičním oborům hospodářství a druhotné suroviny jsou významnými vstupy pro celou řadu průmyslových odvětví. Vznikla tak poptávka po strategickém dokumentu, který by koordinovaným způsobem stanovil vize a cíle pro získávání, využívání a zpracovávání druhotných surovin z tuzemských, případně i zahraničních zdrojů s cílem podpořit surovinou soběstačnost českého průmyslu. To byl hlavní důvod pro zpracování první Politiky druhotných surovin ČR, kterou vláda schválila v roce 2014, jako samostatnou část Surovinové politiky ČR. Pro plnění stanovených cílů byly v průběhu období 2014 - 2018 zpracovány 2 Akční plány, které stanovily konkrétní úkoly k jejich naplnění.
Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR (dále „PDS ČR“) je v souladu s principy oběhového hospodářství a dalšími strategickými dokumenty EU i strategickými dokumenty ČR. Podkladem pro aktualizaci byla Analýza současného stavu vybraných komodit druhotných surovin a jejich zdrojů včetně vize rozvoje daného odvětví (dále „Analýza“), která je zveřejněná na webových stránkách MPO. Z Akčního plánu EU pro oběhové hospodářství je převzata vize aktualizované PDS ČR, jejíž podstata je v souladu s původní vizí, která je v této nové plně obsažena. Aktualizací se též nezměnilo 5 hlavních strategických cílů, neboť jejich rozsah a zaměření je nadčasové a není nutné je měnit. Ke každému z pěti strategických cílů jsou přiřazeny konkrétní úkoly, kterými se podpoří jejich plnění. Aktualizace PDS ČR je zpracována na období 2019 – 2022, a nadále bude aktualizována každé 4 roky. Bude-li potřeba reagovat na náhlé změny v hospodářství ČR či legislativě, bude perioda aktualizace upravena. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ